Педагогічний склад кафедри

Завідувач кафедри


Сторінка викладача
Дешко Валерій Іванович — доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри теплотехніки та енергозбереження (ІЕЕ). Викладає курси: Чинники успішного працевлаштування за фахом, Методи енергомоніторінгу та енергоаудиту, Прикладні задачі енергозбереження, Системи виробництва та розподілу енергії.
Є керівником дипломних проектів бакалаврів та спецівалістів і магістерських дисертацій.
У 1971 з відзнакою закінчив Київський політехнічний інститут. У 1979 році захистив кандидатську дисертацію, в 1993 – докторську. З 1995 року професор.
Наукові дослідження присвячено складному теплообміну при високих температурах, енергозбереженню та процесам перетворення енергії. Один з організаторів підготовки спеціалістів з енергетичного менеджменту в Україні (1996).
Підготував 6 кандидатів наук.
Автор близько 270 наукових праць, в тому числі 3 монографії, 6 навчальних посібників. Основні праці: «Дослідження теплообміну при кристалізації фтористого кальцію» (1988), «Теплофізичні та оптичні властивості кристалів та розплавів фторидів» (1989), «Радіаційно-кондуктивний теплообмін в частково прозорих матеріалах» (1999), «Розвиток енергетичної освіти в середній школі» (1999), «Чисельне та експериментальне дослідження швидкості росту при переохолодженні грані для вирощування кристалу діелектрика з розплаву» (2006), «Ефективність систем теплопостачання на регіональному рівні» (2006).
Викладач-дослідник 2008, Викладач-дослідник 2009, Викладач-дослідник 2010, Викладач-дослідник 2011, Викладач-дослідник 2012, Викладач-дослідник 2014, Викладач-дослідник 2015, Викладач-дослідник 2016.


Сторінка викладача

Константинов Сергій Михайлович - кандидат технічних наук, професор кафедри ТЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського, викладає курси: Технічна термодинаміка, Термодинаміка та теплопередача.
У 1954 з відзнакою закінчив Київський технологічний інститут харчової промисловості. Кандидатську дисертацію захистив у 1963. З 1985 – професор.
З 1986 по 2003 рокі завідувач кафедри теплотехніки та енергозбереження НТУУ «КПІ», професор цієї ж кафедри (2003), проректор з навчальної роботи Національного університету харчових технологій (1970-1978), ректор Київського національного університету технологій та дизайну (1978-1986). Заслужений працівник вищої школи УРСР (1980).
Організував кафедру теплотехніки та енергозбереження НТУУ «КПІ» (1986). Один з організаторів підготовки спеціалістів з енергетичного менеджменту в Україні (1996).
Підготував 4 кандидати наук.
Нагороджений орденами «Знак Почета» (1976), «Трудового Красного Знамени» (1981), рядом медалей, в тому числі болгарською та монгольською. Лауреат премії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (2007).
Основні наукові праці «Безреагентне попередження накипоутворення» (1981), «Тепловіддача під час кипіння поточної барди» (1961), «Теплообмін» (2005), «Збірник задач з технічної термодинаміки та теплообміну». Навчальний посібник (2009), «Теоретичні основи теплотехніки». Підручник (2012), «Удельное электрическое сопротивление углеродных материалов» (2013).


Сторінка викладача

Дубровська Вікторія Василівна - кандидат технічних наук, доцент кафедри ТЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського, викладає: Нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії, Технологія виробництва електроенергії, Термодинаміка та теплообмін в ЕКО системах. Проводить лабораторні роботи та практичні заняття.
Є керівником дипломних проектів бакалаврів та спеціалістів і магістерських дисертацій.
В 1979 р. закінчила теплоенергетичний факультет КПІ, за спеціальність – теплові електричні станції, кваліфікація: інженер-теплоенергетик.
З 1987 року працює в КПІ в НДЧ кафедри теоретичної та промислової теплотехніки на посаді старшого інженера молодшого наукового співробітника. У 1994 році закінчила аспірантуру без відриву від роботи. Захистила кандидатську дисертацію у 1999 році і працювала ст. н.с.
У 2001 році перейшла на викладацьку роботу на кафедру теплотехніки та енергозбереження і працювала на посадах: асистент, ст. викладач, доцент.
У 2005 році отримала наукове звання доцента кафедри ТЕ.
Напрямок наукової діяльності: дослідження процесів тепломасообміну в контактних апаратах, дослідження поновлювальних джерел енергії.
Має 50 наукових праць, з них: 33 статті, 5 авторських свідоцтв, 6 методичних вказівок.
Виконує обов’язки вченого секретаря кафедри.


Сторінка викладача

Шкляр Віктор Іванович - кандидат технічних наук, доцент кафедри ТЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського, викладає курси: Комбіновані системи з поновлюваними джерелами енергії, Екологічні технології в енергетиці, Джерела енергії, Технологія виробництва електроенергії, Теплотехнічні процеси та установки. Проводить лабораторні роботи та практичні заняття.
Є керівником дипломних проектів бакалаврів та спецівалістів і магістерських дисертацій.
У 1984 році закінчив Київський технологічний інститут харчової промисловості (КТІХП), кваліфікація інженер-механік, спеціальність – машини і апарати харчових виробництв.
1984-1989 – інженер НДЧ – науково-дослідної частини при кафедрі «Теоретичної та промислової теплотехніки» у «КПІ».
У 2003 р. захистив дисертацію на тему «Інтенсифікація тепломасообміну в контактному конденсаторі з сітчастою насадкою». З присудженням наукового ступінню кандидата технічних наук (2006 рік) – спеціальність «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика».
У 2006 р. присвоєно вчено звання – доцент кафедри теплотехніки та енергозбереження.
Науковий напрямок: Тепломасообмін у контактних конденсаторах.
Має 36 наукових робіт, 1 авторське свідоцтво, 7 методичних вказівок до виконання лабораторних робіт та курсових проектів.


Сторінка викладача

Студенець Віктор Петрович - кандидат технічних наук, доцент кафедри ТЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського, с.н.с. МНДЛ термомолекулярної енергетики (з 2002року), викладає курси: Теоретичні основи теплотехніки, Тепломасообмін, Термодинаміка технічних систем. Проводить лабораторні роботи та практичні заняття.
Є керівником дипломних проектів бакалаврів і магістерських дисертацій.
У 1983 році закінчив МВТУ ім. Баумана, факультет «Енергомашинобудування», спец. “Комбіновані ДВЗ”, “Двигуни Стірлінга”.
З 1986 по 1999 рік – науковий співробітник МНДІ проблем механіки «Ритм» НТУУ “КПІ”, зав. сектором, в.о. зав. МНДЛ термомолекулярної енергетики;
З 1999 по 2002 роки – аспірант каф. теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ НТУУ “КПІ”.
У 2008 році захистив кандидатську дисертацію «Термодинамічні властивості та характеристики високодисперсних ліофобних систем як нових гетерогенних робочих тіл» (наук. керівник – д.т.н., проф. Єрошенко В.А.).
Наукові інтереси: термомолекулярна енергетика; термодинаміка складних систем; машини і апарати, що працюють за циклом Стірлінга та його модифікаціями (двигуни Стірлінга, Еріксона, Біла; газові кріогенні машини, рефрижератори Стірлінга).
Наукові публікації: 15 друкованих праць, з них 9 наукових статей в спеціалізованих фахових виданнях України, 5 наукові статті в іноземних фахових виданнях, 8 наукових доповідей у тезах наукових конференцій, 2 авторських свідоцтва; 7 наукових звітів.


Сторінка викладача

Виноградов-Салтиков Володимир Олександрович - кандидат технічних наук, доцент кафедри ТЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського, викладає курс «Теоретичні основи теплотехніки», «Гідрогазодинаміки», «Теплотехнічні вимірювання», «Ресурсозберігаючі технології в енергетиці». Проводить лабораторні роботи.


Сторінка викладача

Єщенко Олександр Іванович - кандидат технічних наук, доцент кафедри теплотехніки та енергозбереження (ІЕЕ). Викладає курси: Введення в енергоменеджмент, Енергоефективність в теплотехнічних системах і технологіях, Енергозбереження в системах теплоспоживання. Проводить лабораторні роботи та практичні заняття.
Є керівником дипломних проектів бакалаврів та спеціалістів і магістерських дисертацій.
В 1972 році закінчив Київський політехнічний інститут (НТУУ КПІ) за спеціальністю «Машини і апарати хімічних виробництв». У 1987 захистив кандидатську дисертацію на тему «Тепловий захист промислових ГТУ від обледеніння» (спеціальність «промислова теплоенергетика»). З січня 2001 року працював в ДАЖКГ на посаді доцента. В 2006 році присвоєно вчене звання доцента.
Має наукові праці та методичні вказівки.


Сторінка викладача

Шовкалюк Марина Михайлівна - кандидат технічних наук, доцент кафедри ТЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського, викладає курси: Експертиза проектів енергопостачання, Нормативно-правові документи в енергетиці, Енергозбереження будівель і споруд, Аналіз та експертиза проектів енергопостачання, Основи теплотехніки. Проводить лабораторні та практичні роботи (працює на кафедрі з 2007 року).
Закінчила у 2001 році Теплоенергетичний факультет НТУУ «КПІ» за спеціальністю «Енергетика» з відзнакою та Міжнародний університет фінансів за спеціальністю «Облік та аудит».
З 2004 р. по 2007 р. навчалась в аспірантурі НТУУ «КПІ» за спеціальністю «Енергетичні системи та комплекси».
З 2000 р. по 2007 р. працювала інженером, спеціалістом, начальником сектору економіки в Проблемному інституті проектування ефективних теплоенергетичних установок «Академтеплоенергопроект» Академії будівництва України.
Тема наукових досліджень: «Вплив режимних факторів на ефективність систем теплопостачання».
Отримала ІІ премію в конкурсі науково-дослідницьких робіт серед студентів та молодих вчених ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації м. Києва «Інтелект молодих – на службу столиці» за проект «Енергозбереження в ВНЗ м.Києва» (2008р.).
Є керівником дипломних проектів бакалаврів та спецівалістів.
Має 28 наукових публікацій, в т.ч. 20 статей у фахових журналах та наукових збірниках, 1 – монографія, 7 – тез конференцій.
Молодий викладач-дослідник 2010,Молодий викладач-дослідник 2011.
У листопаді 2011 року захистила кандидатську дисертацію на тему "Вплив температурно-погодних та експлуатаційних факторів на рівень ефективності теплопостачання".


Сторінка викладача

Суходуб Ірина Олегівна - кандидат технічних наук, доцент кафедри ТЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського, викладає курси «Методи енергомоніторингу та енергоаудиту», «Математичне моделювання енергетичних процесів в антропогенному середовищі», «Теплотехнологічні процеси та установки», «Прикладні задачі енергозбереження», проводить практичні заняття та лабораторні роботи (працює на кафедрі з 2013 року).
У листопаді 2014 року захистила кандидатську дисертацію на тему "Енергетичні процеси перехресноплинного рекуперативного теплоутилізатора систем вентиляції".
Наукові інтереси: утилізація теплоти в системах вентиляції, енергетична ефективність будівель, енергетичне моделювання будівель. Молодий викладач-дослідник - 2016.


Сторінка викладача

Гросу Ярослав Георгійович - кандидат технічних наук, асистент кафедри ТЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського, викладає курс «Теоретичні основи теплотехніки», «Енерготехнологія ХТФ», «Математичні методи і моделі». У 2011 році закінчив магістратуру Фізико-технічного інституту НТУУ «КПІ» за спеціальністю прикладна фізика. Того ж року вступив до аспірантури на кафедрі Теплотехніки та енергозбереження, а в 2014 під керівництвом професора Єрошенка Валентина Андрійовича захистив кандидатську дисертацію на тему «Термодинамічні та теплофізичні властивості гетерогенних ліофобних систем та їх температурні залежності».
Наукові інтереси: термомолекулярна енергетика, нанорозмірні явища на міжфазній поверхні «рідина – тверде тіло», термодинаміка складних систем, теорія капілярності. Основні дослідження: в рамках напрямку термомолекулярної енергетики здійснюються у активній співпраці міжфакультетської науково-дослідної лабораторії «Термомолекулярної енергетики» НТУУ «КПІ» з Університетом Блеза Паскаля, Вищою національною школою хімії Клермон-Феррану та Національним центром наукових досліджень Франції (CNRS). Двічі є переможцем конкурсу на здобуття стипендії уряду Франції для проведення спільних франко-українських досліджень (2013р. та 2015р.) і має публікації в таких наукових журналах як RSC Nanoscale, Physical Chemistry Chemical Physics, Colloids and surfaces A: physicochemical and engineering aspects.


Сторінка викладача

Оборонов Тарас Юрійович - кандидат технічних наук, асистент кафедри ТЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського, викладає курси: Нормативно-правові документи в енергетиці, Математичне моделювання систем і процесів.
Закінчив у 2010 році Інститут енергожбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ» за спеціальністю Магістр електромеханіки (в гірництві) та Магістр з Адміністративного менеджменту. У 2014 закінчив аспірантуру.
У 2017 році захистив кандидатську дисертацію.
Має 40 наукових і навчально-методичних публікацій.


Білоус Інна Юріївна - асистент кафедри ТЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського, проводить лабораторні роботи та практичні заняття з курсів «Системи виробництва та розподілу енергії», «Енергозбереження в будівлях та спорудах», «Методи енергетичного аналізу теплотехнологій», «Методи енергомоніторингу та енергоаудиту».
Має більше 30 наукових і навчально-методичних публікацій.

з початку >>