Педагогічний склад кафедри

Завідувач кафедри


Сторінка викладача
Дешко Валерій Іванович — доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри теплотехніки та енергозбереження (ІЕЕ). Викладає курси: Чинники успішного працевлаштування за фахом, Методи енергомоніторінгу та енергоаудиту, Прикладні задачі енергозбереження, Системи виробництва та розподілу енергії.
Є керівником дипломних проектів бакалаврів та спецівалістів і магістерських дисертацій.
У 1971 з відзнакою закінчив Київський політехнічний інститут. У 1979 році захистив кандидатську дисертацію, в 1993 – докторську. З 1995 року професор.
Наукові дослідження присвячено складному теплообміну при високих температурах, енергозбереженню та процесам перетворення енергії. Один з організаторів підготовки спеціалістів з енергетичного менеджменту в Україні (1996).
Підготував 6 кандидатів наук.
Автор близько 270 наукових праць, в тому числі 3 монографії, 6 навчальних посібників. Основні праці: «Дослідження теплообміну при кристалізації фтористого кальцію» (1988), «Теплофізичні та оптичні властивості кристалів та розплавів фторидів» (1989), «Радіаційно-кондуктивний теплообмін в частково прозорих матеріалах» (1999), «Розвиток енергетичної освіти в середній школі» (1999), «Чисельне та експериментальне дослідження швидкості росту при переохолодженні грані для вирощування кристалу діелектрика з розплаву» (2006), «Ефективність систем теплопостачання на регіональному рівні» (2006).
Викладач-дослідник 2008, Викладач-дослідник 2009, Викладач-дослідник 2010, Викладач-дослідник 2011, Викладач-дослідник 2012, Викладач-дослідник 2014, Викладач-дослідник 2015, Викладач-дослідник 2016.


Сторінка викладача

Дубровська Вікторія Василівна - кандидат технічних наук, доцент кафедри ТЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського, викладає: Нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії, Технологія виробництва електроенергії, Термодинаміка та теплообмін в ЕКО системах. Проводить лабораторні роботи та практичні заняття.
Є керівником дипломних проектів бакалаврів та спецівалістів і магістерських дисертацій.
В 1979 р. закінчила теплоенергетичний факультет КПІ, за спеціальність – теплові електричні станції, кваліфікація: інженер-теплоенергетик.
З 1987 року працює в КПІ в НДЧ кафедри теоретичної та промислової теплотехніки на посаді старшого інженера молодшого наукового співробітника. У 1994 році закінчила аспірантуру без відриву від роботи. Захистила кандидатську дисертацію у 1999 році і працювала ст. н.с.
У 2001 році перейшла на викладацьку роботу на кафедру теплотехніки та енергозбереження і працювала на посадах: асистент, ст. викладач, доцент.
У 2005 році отримала наукове звання доцента кафедри ТЕ.
Напрямок наукової діяльності: дослідження процесів тепломасообміну в контактних апаратах, дослідження поновлювальних джерел енергії.
Має 50 наукових праць, з них: 33 статті, 5 авторських свідоцтв, 6 методичних вказівок.
Виконує обов’язки вченого секретаря кафедри.


Сторінка викладача

Шкляр Віктор Іванович - кандидат технічних наук, доцент кафедри ТЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського, викладає курси: Комбіновані системи з поновлюваними джерелами енергії, Екологічні технології в енергетиці, Джерела енергії, Технологія виробництва електроенергії, Теплотехнічні процеси та установки. Проводить лабораторні роботи та практичні заняття.
Є керівником дипломних проектів бакалаврів та спецівалістів і магістерських дисертацій.
У 1984 році закінчив Київський технологічний інститут харчової промисловості (КТІХП), кваліфікація інженер-механік, спеціальність – машини і апарати харчових виробництв.
1984-1989 – інженер НДЧ – науково-дослідної частини при кафедрі «Теоретичної та промислової теплотехніки» у «КПІ».
У 2003 р. захистив дисертацію на тему «Інтенсифікація тепломасообміну в контактному конденсаторі з сітчастою насадкою». З присудженням наукового ступінню кандидата технічних наук (2006 рік) – спеціальність «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика».
У 2006 р. присвоєно вчено звання – доцент кафедри теплотехніки та енергозбереження.
Науковий напрямок: Тепломасообмін у контактних конденсаторах.
Має 36 наукових робіт, 1 авторське свідоцтво, 7 методичних вказівок до виконання лабораторних робіт та курсових проектів.


Сторінка викладача

Студенець Віктор Петрович - кандидат технічних наук, доцент кафедри ТЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського, с.н.с. МНДЛ термомолекулярної енергетики (з 2002року), викладає курси: Теоретичні основи теплотехніки, Тепломасообмін, Термодинаміка технічних систем. Проводить лабораторні роботи та практичні заняття.
Є керівником дипломних проектів бакалаврів і магістерських дисертацій.
У 1983 році закінчив МВТУ ім. Баумана, факультет «Енергомашинобудування», спец. “Комбіновані ДВЗ”, “Двигуни Стірлінга”.
З 1986 по 1999 рік – науковий співробітник МНДІ проблем механіки «Ритм» НТУУ “КПІ”, зав. сектором, в.о. зав. МНДЛ термомолекулярної енергетики;
З 1999 по 2002 роки – аспірант каф. теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ НТУУ “КПІ”.
У 2008 році захистив кандидатську дисертацію «Термодинамічні властивості та характеристики високодисперсних ліофобних систем як нових гетерогенних робочих тіл» (наук. керівник – д.т.н., проф. Єрошенко В.А.).
Наукові інтереси: термомолекулярна енергетика; термодинаміка складних систем; машини і апарати, що працюють за циклом Стірлінга та його модифікаціями (двигуни Стірлінга, Еріксона, Біла; газові кріогенні машини, рефрижератори Стірлінга).
Наукові публікації: 15 друкованих праць, з них 9 наукових статей в спеціалізованих фахових виданнях України, 5 наукові статті в іноземних фахових виданнях, 8 наукових доповідей у тезах наукових конференцій, 2 авторських свідоцтва; 7 наукових звітів.


Сторінка викладача

Виноградов-Салтиков Володимир Олександрович - кандидат технічних наук, доцент кафедри ТЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського, викладає курс «Теоретичні основи теплотехніки», «Гідрогазодинаміки», «Теплотехнічні вимірювання», «Ресурсозберігаючі технології в енергетиці». Проводить лабораторні роботи.


Сторінка викладача

Єщенко Олександр Іванович - кандидат технічних наук, доцент кафедри теплотехніки та енергозбереження (ІЕЕ). Викладає курси: Введення в енергоменеджмент, Енергоефективність в теплотехнічних системах і технологіях, Енергозбереження в системах теплоспоживання. Проводить лабораторні роботи та практичні заняття.
Є керівником дипломних проектів бакалаврів та спеціалістів і магістерських дисертацій.
В 1972 році закінчив Київський політехнічний інститут (НТУУ КПІ) за спеціальністю «Машини і апарати хімічних виробництв». У 1987 захистив кандидатську дисертацію на тему «Тепловий захист промислових ГТУ від обледеніння» (спеціальність «промислова теплоенергетика»). З січня 2001 року працював в ДАЖКГ на посаді доцента. В 2006 році присвоєно вчене звання доцента.
Має наукові праці та методичні вказівки.


Сторінка викладача

Шовкалюк Марина Михайлівна - кандидат технічних наук, доцент кафедри ТЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського, викладає курси: Експертиза проектів енергопостачання, Нормативно-правові документи в енергетиці, Енергозбереження будівель і споруд, Аналіз та експертиза проектів енергопостачання, Основи теплотехніки. Проводить лабораторні та практичні роботи (працює на кафедрі з 2007 року).
Закінчила у 2001 році Теплоенергетичний факультет НТУУ «КПІ» за спеціальністю «Енергетика» з відзнакою та Міжнародний університет фінансів за спеціальністю «Облік та аудит».
З 2004 р. по 2007 р. навчалась в аспірантурі НТУУ «КПІ» за спеціальністю «Енергетичні системи та комплекси».
З 2000 р. по 2007 р. працювала інженером, спеціалістом, начальником сектору економіки в Проблемному інституті проектування ефективних теплоенергетичних установок «Академтеплоенергопроект» Академії будівництва України.
Тема наукових досліджень: «Вплив режимних факторів на ефективність систем теплопостачання».
Отримала ІІ премію в конкурсі науково-дослідницьких робіт серед студентів та молодих вчених ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації м. Києва «Інтелект молодих – на службу столиці» за проект «Енергозбереження в ВНЗ м.Києва» (2008р.).
Є керівником дипломних проектів бакалаврів та спецівалістів.
Має 28 наукових публікацій, в т.ч. 20 статей у фахових журналах та наукових збірниках, 1 – монографія, 7 – тез конференцій.
Молодий викладач-дослідник 2010,Молодий викладач-дослідник 2011.
У листопаді 2011 року захистила кандидатську дисертацію на тему "Вплив температурно-погодних та експлуатаційних факторів на рівень ефективності теплопостачання".


Сторінка викладача

Суходуб Ірина Олегівна - кандидат технічних наук, доцент кафедри ТЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського, викладає курси «Математичне моделювання енергетичних процесів в антропогенному середовищі», «Прикладні задачі енергозбереження», «Теплотехнологічні процеси та установки», «Методи енергомоніторингу та енергоаудиту», проводить лекційні та практичні заняття, лабораторні роботи (працює на кафедрі з 2013 року).
В 2010 році закінчила магістратуру НТУУ "КПІ" за спеціальністю "Енергетичний менеджмент".
У листопаді 2014 року захистила кандидатську дисертацію на тему "Енергетичні процеси перехресноплинного рекуперативного теплоутилізатора систем вентиляції".
Молодий викладач-дослідник у 2016 та 2017 роках. Приймала участь у тренінгах, організованих Британською Радою в Україні.
Має більше 50 наукових і навчально-методичних публікацій. Наукові інтереси: ефективність утилізації теплоти в системах вентиляції, динамічне моделювання теплового стану будівлі та її інженерних систем.


Сторінка викладача

Гросу Ярослав Георгійович - кандидат технічних наук, асистент кафедри ТЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського, викладає курс «Теоретичні основи теплотехніки», «Енерготехнологія ХТФ», «Математичні методи і моделі». У 2011 році закінчив магістратуру Фізико-технічного інституту НТУУ «КПІ» за спеціальністю прикладна фізика. Того ж року вступив до аспірантури на кафедрі Теплотехніки та енергозбереження, а в 2014 під керівництвом професора Єрошенка Валентина Андрійовича захистив кандидатську дисертацію на тему «Термодинамічні та теплофізичні властивості гетерогенних ліофобних систем та їх температурні залежності».
Наукові інтереси: термомолекулярна енергетика, нанорозмірні явища на міжфазній поверхні «рідина – тверде тіло», термодинаміка складних систем, теорія капілярності. Основні дослідження: в рамках напрямку термомолекулярної енергетики здійснюються у активній співпраці міжфакультетської науково-дослідної лабораторії «Термомолекулярної енергетики» НТУУ «КПІ» з Університетом Блеза Паскаля, Вищою національною школою хімії Клермон-Феррану та Національним центром наукових досліджень Франції (CNRS). Двічі є переможцем конкурсу на здобуття стипендії уряду Франції для проведення спільних франко-українських досліджень (2013р. та 2015р.) і має публікації в таких наукових журналах як RSC Nanoscale, Physical Chemistry Chemical Physics, Colloids and surfaces A: physicochemical and engineering aspects.


Сторінка викладача

Оборонов Тарас Юрійович - кандидат технічних наук, асистент кафедри ТЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського, викладає курси: "Нормативно-правові документи в енергетиці", "Математичне моделювання систем і процесів".
Закінчив у 2010 році Інститут енергожбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ» за спеціальністю Магістр електромеханіки (в гірництві) та Магістр з Адміністративного менеджменту. У 2014 закінчив аспірантуру.
У 2017 році захистив кандидатську дисертацію.
Має 40 наукових і навчально-методичних публікацій.


Білоус Інна Юріївна - асистент кафедри ТЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського, проводить лабораторні роботи та практичні заняття з дисциплін "Тепломасообмін", "Теплотехнологічні процеси та установки", "Енергозбереження в будівлях та спорудах", "Методи енергомоніторингу та енергоаудиту".
В 2013 році закінчила магістратуру НТУУ "КПІ" за спеціальністю "Енергетичний менеджмент". Наукові інтереси: моделювання енергоспоживання та енергетичних характеристик громадських будівель.
Має більш 30 наукових і навчально-методичних публікацій.

з початку >>