Публікації

Навчальні посібники

1.В.В. Дубровская, В.И. Шкляр. Визначення теплового навантаження будівель та вибір системи теплопостачання.Навчальний посібник.-К.:НТУУ "КПІ", 2011. - 116с.

2.В.И. Дешко, В.В. Дубровская, В.И. Шкляр, А.В. Ленькин, Студенець В.П. Учебное пособие по дисциплине «Теоретические основы теплотехники» для студентов специальностей «Прикладная механика», «Инженерная механика» – К.: НТУУ «КПИ», 2010. – 115 с.

3.Праховник А.В., Фірсов Л.Ф., Іншеков Е.М., Дешко В.І., Стрелкова Г.Г., Мельникова О.В. «Енергозбереження та пом’якшення змін клімату»// Посібник для учнів загальноосвітніх навчальних закладів.Видання друге, доповнене. Київ – 2010. – 128с.

Методичні вказівки із дисциплін спеціальності:

1. Дешко В.І., Дубровська В.В., Шкляр В.І., Лохманець Ю.В. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Дослідження процесів перетворення енергії в сонячно-водневій енергетиці».К: НТУУ “КПІ”, „Політехніка”

2. В.І. Дешко, М.М. Шовкалюк, І.О. Крот, С.О.Нагорная. Дослідження утилізації теплоти в системах вентиляції. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студ. спец. „Енергетичний менеджмент”.К: НТУУ “КПІ”, “Політехніка”, 2010. – 36 с.

3. Т.О. Ринкова, В.І. Дешко, В.І. Шкляр, І.О. Крот, О.В. Хількевич. Визначення ефективності роботи парокомпресорних холодилбних установок. Методичні вказівки до виконання комп. практикуму для студ. спец. „Енергетичний менеджмент”. К: НТУУ “КПІ”, “Політехніка”, 2010.

4. В.І. Дешко, М.М. Шовкалюк, О.М. Галілейська, К.В. Іщенко. Дослідження ефективності роботи системи опалення. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студ. спец. „Теплоенергетика”, „Електротехніка та електротехнології” К: НТУУ “КПІ”, “Політехніка”, 2010. – 40 с.

5. В.И. Дешко, В.В. Дубровская, Г.Г. Стрелкова. Теоретичні основи теплотехніки. Визначення ізобарної теплоємності газів. Методичні вказівки. К: НТУУ “КПІ”, “Політехніка”, 2010. – 20 с.

6. Дешко В.І., Шовкалюк М.М. та ін. Розробка енергетичного паспорту будівель. Методичні вказівки з вивчення дисципліни „Енергозбереження будівль і споруд”, К: НТУУ “КПІ”, “Політехніка”, 2011. - 34 с.

7. Дубровська В.В. Шкляр В.І.,Задвернюк В.В. Дослідження роботи паротурбінної установки.Методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи. К.,НТУУ»КПІ» ВПІ ВПК»Політехніка», 2011, 44 с.

8. Дубровська В.В. Шкляр В.І.,Лохманець Ю.В. Розрахунок та вибір обладнання для системи гарячого водопостачання з сонячним колектором. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з курсу «Нетрадиційні та поновлювані джерела енергії». К.,НТУУ»КПІ» ВПІ ВПК»Політехніка», 2011, 52 с.

Монографії

1.В.І. Дешко, А.В. Праховник, О.М. Закладний, М.М. Шовкалюк, Н.А. Буяк та ін. Практичний посібник “Енергозбереження на підприємствах промисловості та житлово-комунального господарства”. - Луганськ: вид-во «Лунный свет», 2010 – 696с.

2.В.И. Дешко, А.В. Праховник, А.Н. Закладной, М.М. Шовкалюк, Н.А. Буяк та др. Практическое пособие “Энергосбережение на предприятиях промышленности и житлово-комунального хозяйства”. - Луганск: изд-во «Лунный свет», 2010 – 696с.

Статті та тези доповідей за останній рік

1. Дешко В.І., Суходуб І.О., Нагорна С.О. Condensation and frost formation simulation in cross-flow plate heat exchanger for ventilation systems. Матеріали науково-технічної конференції ІЕЕ НТУУ КПІ «Енергетика. екологія. Людина». 2011. – с.95-99.

2. Дубровская В.В. Шкляр В.И., Сплавская В.А. Системы подземного аккумулирование тепловой энергии в аспекте энергосбережения.«Промышленная теплотехника», 2011, том 33, №7, с. 101

3. Дубровська В.В. Дудукова О.О., Шкляр В.І. Вибір автономного джерела теплопостачання школи. Нова тема -2011. - №2. с. 37-40

4. В.І. Дешко, І.А. Кріпак. Моделювання теплового стану приміщення під впливом добової зміни зовнішніх умов. Матеріали науково-технічної конференції ІЕЕ НТУУ КПІ «Енергетика. екологія. Людина». 2011. – с.370-373.

5. В.І. Дешко, Д. В. Рожелюк, М. Кордюков. Ефективність використання теплових насосів при опалюванні адміністративних приміщень. Матеріали науково-технічної конференції ІЕЕ НТУУ КПІ «Енергетика. екологія. Людина». 2011. – с. 399-405.

6. Дубровская В.В. Билецкая А.С., Борисюк В.Д., Шкляр В.И.Повышение эффективности работы водоохлаждающего устройства башенной градирни Черкасской ТЭЦ.Энерготехнологии и ресурсосбережение, 2011., №3 с. 70-73.

7. В.І. Дешко, І.А. Кріпак. Моделювання теплового стану приміщення під впливом добової зміни зовнішніх умов. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Сучасні екологічно безпечні та енергозберегаючі технології в природокористуванні» ч.1 - К.: КНУБА – 2011, с. 141-143. 26-28.04.2011.

8. В.І. Дешко, І.О. Суходуб, С.О. Нагорна. Моделювання процесів утилізації повної теплоти в теплообмінниках систем вентиляції з перехресним впливом теплоносіїв. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Сучасні екологічно безпечні та енергозберегаючі технології в природокористуванні» ч.1 - К.: КНУБА – 2011, с. 202-204.

9. Дубровская В.В. Шкляр В.И., Матвийко И.А. Анализ эффективности работы вакуумного солнечного коллектора.«Промышленная теп-лотехника», 2011, том 33, №7, с. 97

10. Дешко В.І., Буяк Н., Іщенко К. Оцінка енергоефективності гуртожитку на основі ексергетичних показників. Матеріали ІV Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції “Природничі та гуманітарні наукі. Актуальні питання. Тернопіль: ТДТУ, 2011. – 220 с.

11. В.І. Дешко, К.І. Луданов. Водородная энергетика. Научный проект НТУУ КПИ по потентам №85577, 85596, 87705. Материалы науч. практич. конференции UKR-POWER «Уход от газовой зависимости. Альтернативная и возобновляемая энергетика. Проблемы, перс-пективы, инвестиции», 15-16.03.11, Киев, с. 38, 2011.

12. Луданов К.И., Дешко В.И. Новый термодинамический цикл для солнечной электростанции и теплового насоса. VII международной конференции «Проблемы промышленной Теплотехники». Институт технической теплофизики, Киев, 23 – 27 мая 2011, - с. 70.

13. Дешко В.И., Карвацкий А.Я., Лохманец Ю.В. Теплообмен при выращивании селективно поглощающих кристаллов из расплава. VII международной конференции «Проблемы промышленной Теплотехники». Киев, 23 – 27 мая 2011, - с. 45.

14. В.І. Дешко, А.Я. Карвацкий, Ю.В. Лохманец та ін. Моделювання нестаціонарного процесу витягування напівпрозорого кристалу з розплаву. Материалы междерж. науково-метод. конференции «Проблеми математичного моделювання», м.Дніпродзержинськ (ДДТУ), 25-27.05.2011, с. 38-39.

15. Дешко В.І., Фаренюк Г.Г., Шевченко О.М. Особливості енергетичної паспортизації фонду будівель в Україні. Науково-технічний збірник «Енергозбереження в будівництві та архітектурі» №2. 2011. с. 71-78.

16. Дешко В.І., Шовкалюк М.М. Температурно-погодні фактори теплопостачання. Науково-технічний збірник «Енергозбереження в будівництві та архітектурі» №2. 2011. с. 79-87.

17. Дешко В.І., Шевченко О.М. Енергоощадність громадських об’єктів. Методика оцінки енергоефективності навчальних закладів. Материалы VI Міжнародної науково-практичної конференції «Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії як альтернативні первинним джерелам енергії в регіоні». 7-8 квітня 2011 р. м. Львів. Збірник наукових статей. – с. 211-215.

18. Дешко В.І., Бірюкова-Стефанюк М. Ю. Фактори впливу і ризики при роботі теплонасосних систем в умовах України. Матеріали науково-технічної конференції ІЕЕ НТУУ КПІ «Енергетика. екологія. Людина», 2011. – с.89-93.

19. Дешко В.І., Шовкалюк М.М., Шовкалюк Ю.В. Ефективність роботи теплопостачальних підприємств. Журнал «Новини енергетики», 2011, №2, с.26-29.

20. Дешко В.І., Шовкалюк Ю.В., Шовкалюк М.М. Проекти з підвищення енергоефективності типових будівель. Журнал «Енергетика та електрофікація», №3, 2011, с.53-58.

21. Дешко В.І., Євтухов В.Я., Шевченко О.М. Тепловий аудит будівель як обов’язкова складова системи енергетичного менеджменту. Журнал «Новини енергетики», №2, 2011, с.41-47.

22. А. В. Праховник, В. І. Дешко, О. М. Шевченко. Аналіз енергетичних показників навчального корпусу. Журнал «Енергетика та електрофікація», № 4. 2011. с. 58-67.

23. Дешко В.І., Лохманець Ю.В., Шевченко О.М. Розрахунок втрат теплоти через огороджувальні конструкції з додатковими будівельними включеннями. Журнал Будівництво Укра-їни. – 2011. – № 5. – с. 10-16.

24. А. В. Праховник, В. І. Дешко, О. М. Шевченко. Енергетична сертифікація будівель. Журнал «Наукові вісті», № 1. 2011. с. 140-153.

25. В.І. Дешко, А.Я. Карвацкий, Ю.В. Лохманец. Моделирование радиационно-конвективного теплообмена при выращивании полупрозрачных кристаллов. Материалы XXIV межд. науч. конференции «Математические методі в технике и технологіях», 20-22.09.11, Пенза (ПГТА), 2011. с. 38-39.

Студенти, які мають друковані наукові праці (ВАК):

з початку >>