Навчальні дисципліни підготовки бакалаврів

Денне відділення

Нормативні навчальні дисципліни

семестрисеместри

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Історія України1Психологія6
Філософія1,3Українська мова2
Культурологія2Політологія7
Економічна теорія5Правознавство7
Соціологія6Іноземна мова2,4,6,7

Цикл природнично-наукової підготовки

Вища математика1,2,3Інженерна та комп'ютерна графіка1,2
Фізика1,2Екологія4
Інформаційні технології1,2Технічна механіка2,4
Хімія1,2..

Цикл професійної та практичної підготовки

Гідрогазодинаміка3Безпека життєдіяльності та охорона праці5
Технічна термодинаміа3,4Теоретична механіка2
Тепломасообмін4,5Економіка та організація виробництва7

Вибіркова частина програми

Дисципліни за вибором ВНЗ

Теплотехнічні вимірювання5Енергетичні системи та компл.7
Теоретичні основи електротехніки3,4Теплотехнічні процеси та установки7
Основи метрології та електричні вимірювання3Основи енергоменеджменту7
Енергетичний аудит8Системи електропостачання6
Промислова електроніка5Контроль ефективності енерговикорист7
Споживачі електричної енергії6Електропривід5
Ринок енергії6Введення в енергоменеджмент1
Використання мікропроцесорної техніки та прилади обліку енергії7Електричні системи та комплекси4

Цикл дисциплін вільного вибору студента

Перший блок дисциплін

Математичні задачі енергетики5Екологічно чисті технології8
Енергозбереження будівель і споруд6Нормативні документи з проектування та експлуатації СЕП8
Енергозбереження в промисловостії8..

Другий блок дисциплін

Сучасне програмне забезпечення у вирішенні інженерно-математичних задач5Системи та установки знешкодження промислових викидів8
Енергозбереження в транспорті6Нормативно-правові документи в енергетиці8
Енергозбереження в системах виробництва та розподілу енергії8..

з початку >>